Πόσο επηρεάζεται η κινητικότητα σπέρματος από τα ιχνοστοιχεία του πλάσματος
Γονιμότητα Έρευνα

Πόσο επηρεάζεται η κινητικότητα σπέρματος από τα ιχνοστοιχεία του πλάσματος

Το πλάσμα του ανθρώπινου σπέρματος περιέχει μια ποικιλία μακρο- και ιχνο-στοιχείων, όπως το μαγνήσιο (Mg), ο χαλκός (Cu), ο ψευδάργυρος (Zn) και ο σίδηρος (Fe) που έχουν βασικούς ρόλους στην κανονική λειτουργία του σπέρματος και την ποιότητά του. Η ανισορροπία αυτών των στοιχείων έχει αναφερθεί σε διάφορες παθολογικές καταστάσεις και διαταραχές ανδρικής στειρότητας. Επομένως, η μελέτη αυτή στόχευε στον προσδιορισμό των επιπέδων αυτών των στοιχείων στα δείγματα σπερματικού πλάσματος, στις σχέσεις μεταξύ τους και στην επίδρασή τους στη κινητικότητα του σπέρματος.

Συνολικά, 192 άνδρες (96 φυσιολογικοί και 96 με κάποια ανωμαλία) συμμετείχαν στη μελέτη. Δείγματα σπέρματος συλλέχθηκαν με αυνανισμό και ακολούθησε ανάλυση του σπέρματος για την κινητικότητα με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή. Τα δείγματα φυγοκεντρήθηκαν και τα σπερματικά επίπεδα Mg, Cu, Zn και Fe μετρήθηκαν χρησιμοποιώντας φασματοσκοπία ατομικής απορρόφησης.

Τα επίπεδα του Zn δεν διέφεραν μεταξύ των δύο ομάδων, ενώ τα επίπεδα Mg, Cu και Fe ήταν σημαντικά υψηλότερα στα φυσιολογικά δείγματα. Το Fe έδειξε θετική συσχέτιση με τα Mg και Cu στην ομάδα με τα ασθενή δείγματα. Εντούτοις, βρέθηκε μια αρνητική συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων Mg και Fe και μεταξύ του Mg και της συγκέντρωσης του σπέρματος στη φυσιολογική ομάδα. Τα επίπεδα Fe ήταν υψηλότερα στην φυσιολογική ομάδα σε σύγκριση με την ασθενική ομάδα. Ωστόσο, τα αυξημένα επίπεδα Fe προκάλεσαν μείωση στα περισσότερα κλάσματα κινητικότητας σπέρματος.

Τα στοιχεία διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανδρική γονιμότητα και επηρεάζουν άμεσα την ποιότητα του σπέρματος. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης, τα επίπεδα του Zn δεν επηρεάζουν την ποιότητα και την κινητικότητα του σπέρματος, ενώ τα Fe, Cu και Mg μειώνονται σε άνδρες με προβλήματα κινητικότητας σπέρματος. Παρ ‘όλα αυτά, τα επίπεδα Fe μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την κινητικότητα του σπέρματος στους φυσιολογικούς άνδρες.