Οι νέες καλύψεις του ΕΟΠΥΥ για θεραπείες γονιμότητας σε άντρες και γυναίκες
Εξωσωματική γονιμοποίηση Θεραπείες υπογονιμότητας Νέα

Οι νέες καλύψεις του ΕΟΠΥΥ για θεραπείες γονιμότητας σε άντρες και γυναίκες

Ο ΕΟΠΥΥ σε πρόσφατη ανακοίνωση του διευκρινίζει το θέμα καλύψεων της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στις γυναίκες και την χορήγηση γοναδοτροπινών σε άντρες.

Συγκεκριμένα,  όπως αναφέρεται οι άνδρες µε υπογοναδοτροφικό υπογοναδισµό που εξετάζονται από τις Επιτροπές Υψηλού Κόστους Ειδικών Παθήσεων- Εξωσωµατικής του Οργανισµού θα λαµβάνουν εγκρίσεις για χορήγηση γοναδοτροπινών µόνο εφ’ όσον δεν λαµβάνουν χώρα συγχρόνως προσπάθειες εξωσωµατικής γονιµοποίησης των συζύγων/συντρόφων τους.
Σε περίπτωση που έχουν προηγηθεί προσπάθειες υποβοηθούµενης αναπαραγωγής της συζύγου/συντρόφου, οι θεραπείες του άνδρα θα συνυπολογίζονται στις συνολικές προσπάθειες υποβοηθούµενης αναπαραγωγής των συζύγων/συντρόφων τους.

Οι γυναίκες συνήθως επιλέγουν δύο προσπάθειες πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας ή εξωσωµατικής γονιµοποίησης. Ακολούθως τα φαρµακεία του Οργανισµού χορηγούν τα σκευάσµατα που απαιτούνται ανά προσπάθεια.
Επισηµαίνεται το γεγονός ότι τα σκευάσµατα που χορηγούνται αφορούν αυστηρά στη διεξαγωγή µίας προσπάθειας και όχι περισσοτέρων καθώς πρέπει να µεσολαβεί ένα χρονικό διάστηµα τουλάχιστον τεσσάρων µηνών µεταξύ των δύο προσπαθειών.

Οι ασφαλισµένες οι οποίες έχουν κάνει περισσότερες προσπάθειες πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας ή εξωσωµατικής γονιµοποίησης µε τα φάρµακα της µίας προσπάθειας θα παραπέµπονται, προκειµένου να πάρουν τα φάρµακα της επόµενης προσπάθειας της ίδιας εγκριτικής απόφασης, στις Επιτροπές Υψηλού Κόστους Ειδικών Παθήσεων-Εξωσωµατικής του Οργανισµού προκειµένου να αξιολογηθεί ο αριθµός των µονάδων που πρέπει να χορηγηθεί.

Επιπρόσθετα, προσπάθειες εξωσωµατικής γονιµοποίησης που λαµβάνουν χώρα από τους θεράποντες ιατρούς τη στιγµή που οι ενδιαφερόµενες έχουν λάβει από τις αρµόδιες Επιτροπές εγκρίσεις για διεξαγωγή σπερµατεγχύσεων θα υπολογίζονται κανονικά ως εξωσωµατικές και θα προσµετρώνται στο σύνολο των προσπαθειών εξωσωµατικής που δικαιούνται βάσει του Ενιαίου Κανονισµού Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ.

Τέλος, ο ορµονικός και ανοσολογικός έλεγχος του ζεύγους που υποβάλλεται σε εξωσωµατική γονιµοποίηση, πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας καθώς και ο έλεγχος των ανδρών που υποβάλλονται σε θεραπεία µε γοναδοτροπίνες µπορεί να διενεργείται και σε συµβεβληµένα µε τον ΕΟΠΥΥ εργαστήρια Πυρηνικής Ιατρικής εκτός από τα Βιοπαθολογικά/Μικροβιολογικά εργαστήρια.